สารจาก รมว.กระทรวงคมนาคม


ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัท อินฟอร์ มีเดีย แอนด์พับลิเคชั่น จำกัด ได้จัดทำนิตยสาร “ASEAN Logistics & Purchasing” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ด้านการขนส่งในขอบเขตระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การ เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว

เป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวที่แข็งแกร่ง มีความสะดวกในการติดต่อการค้าระหว่างกัน และเพื่อให้ประเทศสมาชิก สามารถแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการแข่งขันนั้น จำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆมารองรับทั้งด้านข้อมูลข่าวสารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมขนส่งซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้มีการเร่งรัดผลักดันการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างเมืองโดยการก่อสร้างทางคู่ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางนำโดยการพัฒนา ท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประตูการค้าชายแดน โดยพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งยังมีการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงประตูการค้าของประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ดังนั้นการที่บริษัท อินฟอร์ มีเดีย แอนด์พับลิเคชั่น จำกัด ได้จัดทำนิตยสารดังกล่าว จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสบับสนุนการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ในนามของกระทรวงคมนาคม ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้การจัดทำนิตยสาร “ASEAN Logistics & Purchasing” ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถช่วยกันสร้างสรรค์สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

 

There are no Articles to list in this blog category.