แพลทฟอร์มโลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียน


ปี ค.ศ.2015 เป็นปีแรกของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การหมุนเวียนของแรงงาน การขนส่ง เงินลงทุนและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโต ซึ่งเขตการค้าเสรี "จีน - อาเซียน" ก็ได้บรรลุผลสำเร็จในเบื้องต้นเช่นกัน

ในปี 2015 ปริมาณการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและอาเซียน มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 10% ปริมาณการค้าทวิภาคีคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวความคิด "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และโครงการTrans-Asian Railway ของจีน มีแนวความคิดเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศจีนและอาเซียนในอนาคต และในปี ค.ศ.2016 ตามอัตราการเติบโตของการค้านำเข้าส่งออกกระหว่างจีนและอาเซียน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่หาได้ยากอีกครั้งหนึ่ง

ปริมาณการค้าระหว่างประเทศจีนและอาเซียนที่เพิ่มขึ้น ระบบโลจิสติกส์กลายเป็นปัจจัยหลักสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกของประเทศกลุ่มอาเซียน ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้นการลงทุนสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ยังเป็นไปอย่างจำกัด ในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2013 เส้นทางขนส่งทางบกคุนหมิง-กรุงเทพฯ กลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างประเทศจีนและอาเซียน ซึ่งในขณะเดียวกัน ประเทศจีนยังเพิ่มโครงสร้างโลจิสติกส์สำหรับเขตเศรษฐกิจบริเวณอ่าวตังเกี๋ย อีกทั้งเพิ่มความสามารถของปริมาณการขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือจ้านเจียง ท่าฝางเฉิง ท่าเป๋ยไห่ ท่าฉินโจว การขนส่งทางเรือระหว่างอาเซียนและจีนนั้น แสดงให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวจีน ผู้บริโภคชาวจีนมีกำลังซื้อสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งจีนยังมีการออกนโยบายปลอดภาษีสำหรับสินค้าที่ซื้อขายผ่านทางออนไลน์ระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าจำพวกอาหาร เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิดส์ที่มีคุณภาพของอาเซียนนั้นถูกส่งไปยังประเทศจีนจำนวนมาก

ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของประเทศอาเซียนยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถเพียงพอต่อความต้องการในการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น การที่จะเชื่อมต่อปริมาณการขนส่งที่มีอยู่จำกัด กับ ความต้องการขนส่งที่มีอย่างไม่จำกัด เป็นสิ่งที่ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาต่อไป ดังนั้น ภายใต้นโยบายที่ให้การสนับสนุนของแต่ละประเทศในอาเซียน และภายใต้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ดีพอ การบูรณาการทรัพยากรอุตสาหกรรมได้กลายเป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศอาเซียน

กลุ่มประเทศอาเซียนที่เริ่มต้นระบบประเทศ การพัฒนา การกำหนดนโยบาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต่างกัน ดังนั้นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จึงเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินการขนส่งทางบก "นิตยสารโลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียน" จึงจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสนอแก่ผู้อ่านที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และในขณะเดียวกัน ยังเป็นแพลทฟอร์มระหว่างอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อาเซียนได้มีการติดต่อซึ่งกันและกัน และเชื่อมั่นว่าการก่อตั้งของสมาคมโลจิสติกส์อาเซียนและการจัดซื้อ และ "นิตยสารโลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียน" จะเป็นประโยชน์ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมและเพิ่มระดับของอุตสาหกรรมการบริการ

 

 

There are no Articles to list in this blog category.